Principis.

Missió:

Atendre i oferir serveis personals o de la llar, des de la voluntat, l’oportunitat i el respecte a cada persona, de manera puntual o periòdica.

Visió:

El servei a prestar s’ha de basar en el respecte escrupolós a la persona que el sol·liciti, definint clarament com el vol (que vol que es faci) i el lloc on el requereix.

Valors:

Prevaldran el respecte, l’atenció i l’opinió de l’usuari al màxim possible. Si no se’l pot atendre, se l’hi dirà clarament per tal d’evitar suposicions i dubtes.

Fomentarem el treball digne.

Revalorarem l’envelliment, basant-nos en “l’envelliment actiu”, potenciant la imatge de la persona gran, que havia estat la base de la família com a referent de cultura, costums, etc.